Privacyverklaring

Gemengd koor OZON, gevestigd aan de Kaartenmakershoeve 103, 7326XK Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

http://www.ozonkoor.nl Kaartenmakershoeve 103, 7326XK Apeldoorn +31555418903. Pierre Pinkse is de Functionaris Gegevensbescherming van Gemengd koor OZON Hij/zij is te bereiken via ppinkse@upcmail.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Gemengd koor OZON verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van ons koor en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op het inschrijfformulier bij de start van uw lidmaatschap, waaronder relevante hobby’s en/of (voormalig) beroep


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of koor heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ppinkse@upcmail.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gemengd koor OZON verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en op basis van de grondslag Toestemming:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze koorrepetities, uitvoeringen en te zingen stukken.


Geautomatiseerde besluitvorming

Gemengd koor OZON neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gemengd koor OZON bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle eerder genoemde categorieën: gegevens worden bewaard zolang het lidmaatschap duurt om de informerende taken van het koor te kunnen blijven uitvoeren. Als een koorlid met pensioen gaat wordt dat koorlid voor de keuze gesteld: ofwel de data worden verwijderd of de data worden bewaard in verband met uitnodigingen voor concerten of bijeenkomsten met oud-leden.


Delen van persoonsgegevens met derden

Gemengd koor OZON verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gemengd koor OZON gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gemengd koor OZON en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ppinkse@upcmail.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Gemengd koor OZON wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gemengd koor OZON neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ppinkse@upcmail.nl


Apeldoorn, 1 mei 2018


Het totale privacyreglement van OZON vindt u hier: KLIK HIER